Abe Vigoda
"Lantern lights"

Take one leap, take two. Tree to tree, peak to peak, to meet your
family. Lantern light, its you. Hold your face. Know your grace. One
to rely on. One to break.